Privacy & cookie statement

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met onze afdeling Privacy via ons mailadres: privacy@guidion.net.

Welkom en goed dat je deze pagina bezoekt! Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij (Guidion Nederland B.V.) via onze website guidion.com (de website) en op andere wijze verwerken.

Dit privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens je wanneer met ons deelt en hoe en voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken. Verder wordt beschreven hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie. Als je vragen hebt kan je natuurlijk altijd contact met ons op te nemen.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Guidion Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam. Ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer: KVK 34235335.

Wij vinden het belangrijk om op een transparante en verantwoorde manier om te gaan met de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. We verwerken je persoonsgegevens dan ook op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de bijbehorende relevante wet- en regelgeving.

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken van verschillende personen persoonsgegevens, bijvoorbeeld van bezoekers van onze website, van potentiële medewerkers of experts (zzp’ers) die reageren op een advertentie of van experts (zzp’ers) die met ons een overeenkomst aangaan.

2.1 Gegevens van bezoekers aan de website

a. IP-adressen en klik-, zoek- en surfgedrag: Om te zien hoe onze Website gebruikt wordt houden we het klik-, zoek- en surfgedrag van de bezoekers bij. Hiervoor maken wij gebruik van: IP-adressen, gegevens van de gebruikte browser of hardware en informatie uit cookies. Hoe, wat en waar wij welke cookies voor gebruiken lees je in onze cookie notificatie. De IP-adressen worden uitsluitend geanonimiseerd verwerkt.

b. Contactgegevens Via de website kan je contact met ons opnemen en daarbij je contactgegevens achterlaten. Het betreft onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele overige informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht.

2.2 Gegevens van potentiële medewerkers en zzp’ers

In het kader van je sollicitatie en de werving en selectie verwerken wij de volgende (persoons)gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, Curriculum Vitae, motivatiebrief en eventuele overige informatie die u meestuurt met je sollicitatie.

2.3 Gegevens van potentiële klanten

In het kader van het werven van nieuwe klanten verwerken wij de volgende (persoons)gegevens: e-mailadres, naam van persoon, functie, naam van het bedrijf en telefoonnummer.

3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende wettelijke grondslagen en doeleinden:

3.1 Verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

a. Anoniem statistisch onderzoek Wij gebruiken uitsluitend de geanonimiseerde (persoons)gegevens en informatie uit artikel 2.1 (sub a) voor geaggregeerd en anoniem (online) onderzoek naar en analyses van het gebruik van de website. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij de website aanpassen en verbeteren.

b. Algemeen contact De gegevens uit artikel 3.1 (sub b) gebruiken we gebruiken voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je sollicitaties of andere vragen.

c. Werving en selectie Wij verwerken de onder artikel 2.2 bedoelde gegevens voor de uitvoering van onze werving en selectieactiviteiten, waaronder ook begrepen afnemen van testen en assessments. Een referentie onderzoek en/of andere onderzoeken met behulp van de persoonsgegevens kunnen onderdeel uitmaken van de werving en selectie. De gegevens, informatie en resultaten van een testen, assessments en/of andere onderzoeken kunnen worden gebruikt om te bepalen welke aanvullende trainingen en scholingen voor de sollicitant of expert gewenst zijn. Voor de verwerking van deze data kunnen wij derde partijen inschakelen, waaronder momenteel Recruitee B.V. en Equalture.

3.2 Verwerking in het kader van de uitvoering van de overeenkomst

In het geval er een overeenkomst met de medewerker tot stand komt wordt in de arbeidsovereenkomst met de medewerker apart vastgelegd hoe wij met de privacy en persoonsgegevens van de medewerkers omgaat.

In het geval er een overeenkomst met de expert tot stand komt worden de onder artikel 2.2 bedoelde gegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht. De gegevens worden onder meer gebruikt om contact met je op te nemen, opdrachten en facturen te sturen, etc. Daarnaast kunnen de gegevens bijvoorbeeld gebruikt worden om je te selecteren voor bepaalde klanten/opdrachtgevers, bijvoorbeeld op basis van opleidingsniveau/kwaliteit.

3.3 Verwerking op basis van toestemming

Via de website kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Guidion waarin nieuwe opdrachten in de regio worden gemeld. Als je je hiervoor aanmeldt worden je naam en e-mailadres opgeslagen.

Via LinkedIn maken wij gebruik van Lead Gen Forms waarmee gegevens worden verzameld van LinkedIn gebruikers. Dit vindt plaats op basis van toestemming welke wordt gegeven aan LinkedIn bij het aanpassen van de instellingen, waarbij er toestemming wordt gegeven om gegevens te delen met derden.

3.4 Verwerking op basis van een wettelijke verplichting

Wij verwerken ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de administratieplicht van de belastingdienst.

4. BEWAARTERMIJNEN

We verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Als we je vraag hebben afgehandeld of de door jou gevraagde informatie hebben verzonden, bewaren we je persoonsgegevens nog voor een periode van maximaal vier weken.

Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij Guidion, dan bewaren we je gegevens niet langer dan 4 weken na beëindiging van de procedure. Wanneer wij je geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met je toestemming - je sollicitatiegegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. Word je wel aangenomen als werknemer of expert dan zullen we je persoonsgegevens verwerken op grond van de arbeidsovereenkomst of de overeenkomst van opdracht voor experts.

Als we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te bewaren, zullen wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een bewijsplicht, gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

5. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

We zullen jouw persoonsgegevens niet met andere partijen delen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken, wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben, om aan een wettelijke verplichting te voldoen of jij toestemming daarvoor geeft. Hierbij kan je denken aan de verstrekking van persoonsgegevens in het kader van de werking en de functionaliteit van de website, analyse en verbetering van onze website, en overige noodzakelijke verwerkingen.

Guidion heeft met alle partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens afspraken gemaakt, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid. Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derden de gegevens alleen gebruiken op een manier die en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen. En alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Daarbij kijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy zo veel mogelijk kunnen respecteren.

6. BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Indien wij je persoonsgegevens verstrekken aan andere organisaties opdrachten uitvoeren, zorgen we ervoor dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal (moeten) beveiligen. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Guidion jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd. Dit doen wij alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomsten gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

7. JOUW RECHTEN

Onder de AVG heb je meerdere rechten:

  • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien.
  • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht om uw toestemming in te trekken: je kan je toestemming altijd eenvoudig intrekken.
  • Recht van bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering: je kan ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: als het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Wanneer je gebruik wil maken van één van deze rechten, kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij doen ons best om steeds binnen vier weken na ontvangst van een verzoek te reageren, maar behouden ons het recht voor deze termijn met twee maanden te verlengen.

Indien je één van je rechten wenst uit te oefenen of daar vragen over hebt, dan kun je dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

8. COOKIES

Bekijk onze cookieverklaring hier.

9. VRAGEN OF KLACHTEN

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of meer wil weten over de manier waarop Guidion met jouw persoonsgegevens omgaat of wat jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens zijn kun je contact opnemen met onze privacyafdeling via privacy@guidion.net.

Als dit niet leidt tot een oplossing of onze reactie niet wil afwachten, dan kan je gebruik maken van het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechten.

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, de meest recente versie kan je terugvinden op deze pagina. Laatste update: maart 2023.