Privacy en cookie statement

Welkom en goed dat je deze pagina bezoekt! Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij (Guidion Nederland B.V.) via onze website guidion.com (de website) en op andere wijze verwerken.

Wij vinden het belangrijk om op een transparante en verantwoorde manier om te gaan met de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. We verwerken je persoonsgegevens dan ook op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Avg’) en de bijbehorende uitvoeringswet.

Dit Privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens je wanneer met ons deelt en hoe en voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken. Verder wordt beschreven hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie. Als je vragen hebt kan je natuurlijk altijd contact met ons op te nemen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Guidion Nederland B.V. James Wattstraat 77-M 1097 DL Amsterdam Ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer: KVK 34235335

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met onze afdeling Risk via ons mailadres: security@guidion.net.

2. Welke gegevens verwerken wij

Wij verwerken van verschillende personen persoonsgegevens, bijvoorbeeld van bezoekers van onze website van potentiële medewerkers of monteurs (zzp-ers) die reageren op een advertentie of van monteurs (zzp-ers) die met ons een overeenkomst aangaan.

2.1 Gegevens van bezoekers aan de website

a. IP adressen en klik-, zoek- en surfgedrag Om te zien hoe onze website gebruikt wordt houden we het klik-, zoek- en surfgedrag van de bezoekers bij. Hiervoor maken wij gebruik van IP-adressen, gegevens van de gebruikte browser of hardware en informatie uit cookies. Hoe, wat en waar wij welke cookies voor gebruiken lees je in onze cookie notificatie. De IP-adressen worden uitsluitend geanonimiseerd verwerkt.

b. Contactgegevens. Via de website kan je contact met ons opnemen en daarbij je contactgegevens achterlaten. Het betreft onder meer de volgende gegevens: naam, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer.

2.2 Gegevens van potentiële medewerkers en/of monteurs (zzp-ers)

In het kader van je sollicitatie en de werving en selectie verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Werkervaring, opleidingsniveau en motivatie
  • Aanvullende informatie opgenomen in je CV
  • Resultaten van door jou gemaakte testen en assessments
  • Certificaten van opleidingen/trainingen
  • VOG
3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende wettelijke grondslagen en doeleinden:

3.1 Verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

a. Anoniem statistisch onderzoek. Wij gebruiken uitsluitend de geanonimiseerde (persoons)gegevens en informatie uit artikel 2.1 (sub a) voor geaggregeerd en anoniem (online) onderzoek naar en analyses van het gebruik van de Website. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij de website aanpassen en verbeteren.

b. Algemeen contact De gegevens uit artikel 3.1 (sub b) gebruiken we gebruiken voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je sollicitaties of andere vragen.

c. Werving en selectie. Wij verwerken de onder artikel 2.2 bedoelde gegevens voor de uitvoering van onze werving en selectie activiteiten, waaronder ook begrepen afnemen van testen en assessments. Een referentie onderzoek en/of andere onderzoeken met behulp van de persoonsgegevens kunnen onderdeel uitmaken van de werving en selectie. De gegevens, informatie en resultaten van een testen, assessments en/of andere onderzoeken kunnen worden gebruikt om te bepalen welke aanvullende trainingen en scholingen voor de sollicitant of monteur gewenst zijn. Voor de verwerking van deze data kunnen wij derde partijen inschakelen, waaronder momenteel Recruitee B.V. en Equalture.

3.2 Verwerking in het kader van de uitvoering van de overeenkomst

In het geval er een overeenkomst met de medewerker tot stand komt wordt in de arbeidsovereenkomst met de medewerker apart vastgelegd hoe wij met de privacy en persoonsgegevens van de medewerkers omgaat.

In het geval er een overeenkomst met de monteur tot stand komt worden de onder artikel 2.2 bedoelde gegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht. De gegevens worden onder meer gebruikt om contact met je op te nemen, opdrachten en facturen te sturen, etc. Daarnaast kunnen de gegevens bijvoorbeeld gebruikt worden om je te selecteren voor bepaalde klanten/opdrachtgevers, bijvoorbeeld op basis van opleidingsniveau/kwaliteit.

3.3 Verwerking op basis van toestemming

Via de website kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Guidion waarin nieuwe opdrachten in de regio worden gemeld. Indien je je hiervoor aanmeldt worden je naam en e-mail adres opgeslagen.

4. Bewaartermijnen

We verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Als we je vraag hebben afgehandeld of de door jou gevraagde informatie hebben verzonden, bewaren we je persoonsgegevens nog voor een maximale periode van vier weken.

Indien je geen werknemer of monteur wordt, bewaren we je gegevens tot uiterlijk een jaar na het laatste contact. Word je wel aangenomen als werknemer of expert dan zullen we je persoonsgegevens verwerken op grond van de arbeidsovereenkomst of de overeenkomst van opdracht voor monteurs.

Indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te bewaren, zullen wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een bewijsplicht, gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

We zullen jouw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij jij hier zelf toestemming voor hebt verleent of als dat noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigd belang. Van dat laatste is bijvoorbeeld sprake als we jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan specifieke wet- en regelgeving of in het kader van juridische procedures, een gerechtelijk bevel of ander dwangbevelen.

Verwerkers. Voor de uitvoering van de werving en selectie activiteiten en onze andere activiteiten, en de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens, kunnen wij gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Voorbeelden hiervan zijn assessment bureaus, ICT-leveranciers, hosting partijen etc. Om ervoor te zorgen dat ook zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens, hebben we een verwerkersovereenkomst met deze partijen gesloten. In deze verwerkersovereenkomst staat onder meer opgenomen dat ook zij alle verplichtingen uit de AVG en andere relevante wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens moeten nakomen.

6. Beveiliging van je persoonsgegevens

In overeenstemming met de AVG hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. Ook slaan wij jouw persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk. De persoonsgegevens worden alleen binnen de EER verwerkt.

7. Jouw rechten

Via de RISK afdeling: privacy@guidion.net kan je ons verzoeken om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en om deze persoonsgegevens eventueel te wijzigen, beperken, verwijderen of te ontvangen. Indien we het verzoek niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd tijdig aan je uitleggen.

Indien je bezwaar hebt tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens dan kan je eveneens contact met ons opnemen via het hiervoor genoemde e-mail adres. Naar aanleiding van het bezwaar zullen we de persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging toelichten.

Wij doen ons best om steeds binnen vier weken na ontvangst van een verzoek te reageren, maar behouden ons het recht voor deze termijn met twee maanden te verlengen.

8. Vragen of klachten

Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens of een klacht hebt over de bijvoorbeeld de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of op je verzoeken reageren, dan kan je altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar security@guidion.net.

Indien dit niet leidt tot een oplossing of onze reactie niet wilt afwachten, dan kan je gebruik maken van het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechten.

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, de meest recente versie kan je terugvinden op deze pagina. Laatste update: december 2020.