Algemene Voorwaarden

Op alle door Guidion geleverde diensten en producten gelden de Algemene Voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Deze gegevens zijn eveneens gratis opvraagbaar via info@guidion.nl en telefonisch via 088 2000 100 (lokaal tarief).

Algemene voorwaarden Guidion Nederland B.V.

Identiteit van de ondernemer

Guidion Nederland B.V. h.o.d.n. Guidion Computer Buddies

James Wattstraat 77-79, 1097DL Amsterdam,
088-2000-100, bereikbaar maandag t/m donderdag 08.30 tot 20.00 vrijdag 08:30 tot 17:30 en zaterdag 09.00 – 17.00
Info@guidion.nl
KVK-nummer: 34235335
Btw-identificatienummer: 814980119

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
Artikel 3 – Communicatie
Artikel 4 – Informatieplichten Guidion
Artikel 5 – Totstandkoming overeenkomsten
Artikel 6 – Fair use
Artikel 7 – Verplichtingen van de KLANT
Artikel 8 – Verplichtingen van Guidion
Artikel 9 – Uitvoering van de diensten
Artikel 10 – Gegevens van de KLANT
Artikel 11 – Prijzen en betaling
Artikel 12 – Overmacht
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Artikel 14 – Duur en beëindiging
Artikel 15 – Geschillen
Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 – Definities

De hierna met een hoofdletter aangeduide en schuingedrukte begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de daarachter vermelde betekenis:
Guidion: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Guidion Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam.
Adres: het woonadres of werkadres van de KLANT.
Afspraaktijd: tijdstip waarop de levering van Diensten op het adres van de KLANT zal plaatsvinden.
Agent: een computerprogramma dat geheel of gedeeltelijk automatisch een Website bezoekt en daarvan informatie en diensten betrekt.
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle producten en diensten van Guidion.
Apparatuur: personal computers en de daarbij behorende hardware en software; randapparatuur, zoals printers en scanners; alsmede servers, televisies en personal digital assistants.
Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.
Button: virtuele knop of andere aanduiding met soortgelijke functie op een website.
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Expert: iedere derde met wie Guidion een overeenkomst heeft gesloten op basis waarvan deze derde de diensten aan de KLANT kan aanbieden.
Dienst(en): iedere op grond van de door Guidion met de KLANT – al dan niet door tussenkomst van de Expert – gesloten overeenkomsten te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte resultaten die bestemd zijn voor de KLANT.
Formulier: (elektronisch) document waarin een nadere specificatie van de dienst is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de dienst wordt geplaatst of waarmee de dienst wordt besteld of gereserveerd.
Gebrek: aantoonbare afwijking in een dienst, waarbij Guidion haar inspanningsverplichting niet of niet voldoende is nagekomen.
Hyperlink: een aanduiding in een webpagina (of een ander digitaal bestand) die een verbinding vormt naar een (andere) webpagina.
KLANT: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Guidion krachtens enige overeenkomst producten en/of diensten levert of die de website van Guidion bezoekt.
Overeenkomst: de door Guidion met de KLANT gemaakte afspraak voor te verrichten of verrichte diensten met toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, alsmede het formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
Partij: iedere partij bij de overeenkomst.
Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan diensten of informatie daarover door Guidion ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Guidion en de KLANT, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door de KLANT van de website. 2.3 In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken of bedingen zijn slechts van toepassing voor zover de partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) zijn overeengekomen.
2.4 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald.
2.5 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, die zoveel mogelijk overeenkomen met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.
2.6 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 3 – Communicatie

3.1 Iedere communicatie tussen Guidion en KLANT kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
3.2 De door Guidion opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door de KLANT.
3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van een partij, komt dit voor risico van die partij, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest. Draagt de verzender kennis van het feit dat de elektronische communicatie niet is ontvangen door de geadresseerde, dan spant de verzender zich in om het bericht op andere wijze over te brengen aan de ontvanger.

Artikel 4 – Informatieplichten Guidion

4.1 Guidion draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan KLANT al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld, eventueel als een bijlage bij een mailbevestiging welke door Guidion gezonden zal worden naar het e-mailadres van de KLANT. De Algemene Voorwaarden zijn ook te raadplegen via http://guidion.nl/algemene-voorwaarden.
4.2 KLANT is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst, door middel van daartoe op de website, in de browser van KLANT of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
4.3 Onverminderd eventueel voor Guidion bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Guidion niet verplicht om eventueel gearchiveerde overeenkomsten en/of Algemene Voorwaarden voor KLANT toegankelijk te houden.
4.4 Guidion stelt middels haar website onder meer de volgende informatie beschikbaar: naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel de belangrijkste kenmerken van de dienst; de prijs met inbegrip van alle belastingen; de wijze van aflevering en betaling; de eventuele kosten van de levering; het adres waar KLANT een klacht kan indienen (info@guidion.nl), welk adres wordt geacht het hierboven vermelde adres te zijn, tenzij op de website van Guidion anders wordt aangegeven.
4.5 Guidion wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat de consument ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien Guidion niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van de consument op grond van schending door Guidion van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen veertien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, behoudens voor zover de wet dwingend een andere termijn voorschrijft.
4.6 Indien KLANT gebruikmaakt van een agent, is KLANT verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die KLANT met behulp van de agent verricht en worden deze volledig toegerekend aan de KLANT. Indien de agent door middel van het aanklikken van een button, dan wel op een andere elektronische wijze, een bestelling of opdracht plaatst of een reservering maakt, is de KLANT daaraan gebonden. Als nog geen diensten ter beschikking zijn gesteld, kan de KLANT de overeenkomst ontbinden zonder schadeplichtig te zijn door binnen een dag na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst door Guidion ondubbelzinnig te kennen te geven niet gebonden te willen zijn, onverminderd, in het geval van een consument, diens overige rechten.

Artikel 5 – Totstandkoming overeenkomsten

Uitingen van Guidion op de website met betrekking tot het ter beschikking stellen van diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende diensten. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Guidion van de bestelling van de KLANT. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, per e-mail of middels sms dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, per gewone post (per fax of brief) plaatsvinden.

Artikel 6 – Fair use

6.1 Een ieder die gebruik maakt van telefonische en/of online diensten van Guidion, is onderworpen aan Guidion haar ‘fair use’ beleid. Op grond van dit beleid, dient de KLANT zijn dienst aan te wenden voor normaal gebruikersgedrag.
6.2 Indien, naar de mening van Guidion, de KLANT structureel significant meer dan gemiddeld gebruik maakt van de dienst in verhouding met soortgelijke abonnementsvormen door andere gebruikers, zal Guidion de KLANT hierover informeren. Indien het structurele excessief gebruik zich na berichtgeving voortzet, is Guidion gerechtigd om:
A – het additionele gebruik van de KLANT in rekening te brengen.
B – de dienstverlening aan de KLANT buiten gebruik te stellen en/of te wijzigen.
C – de overeenkomst met onmiddellijke ingang tebeëindigen.
6.3 De beoordeling van structureel excessief gebruik ligt geheel bij Guidion.

Artikel 7 – Verplichtingen van de KLANT

7.1 De KLANT staat ervoor in dat de apparatuur ten behoeve waarvan de diensten worden verleend aan hem in eigendom toebehoort en dat voor het gebruik van de software de benodigde licenties zijn verkregen. De KLANT staat ervoor in dat, indien en voor zover door hem in het kader van de overeenkomst aan Guidion materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, hij daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op de rechten van derden. 7.2 Indien de diensten aan het adres worden verleend, zorgt de KLANT ervoor dat de expert op het afgesproken tijdstip toegang heeft tot het adres en dat de apparatuur goed bereikbaar en toegankelijk is voor de expert. Het is de expert toegestaan voor de uitvoering van de diensten, zonder beperkingen, kosteloos gebruik te maken van het stroomnet en de internetverbinding van de KLANT. 7.3 Indien de diensten op afstand worden verricht, dan verleent de KLANT de expert in voldoende mate vrije en veilige toegang tot zijn faciliteiten en systemen. Indien Guidion haar werkzaamheden op afstand wil verrichten is de KLANT verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen.
7.4 Voor zover het voor het verrichten van de diensten noodzakelijk is bestanden op de apparatuur te kopiëren, te configureren, aan te passen of te wijzigen dan verleent de KLANT de expert daarvoor toestemming.
7.5 De KLANT draagt er zelf zorg voor dat, alvorens de diensten worden geleverd, een back-up wordt gemaakt van de op de apparatuur aanwezige bestanden zodat deze te allen tijde voor de KLANT behouden blijven. Deze verplichting geldt ook indien het maken van back-ups deel uitmaakt van de overeenkomst. Ondanks de zorgvuldigheid die Guidion of de expert betrachten bij de uitvoering van de diensten kunnen zij namelijk niet garanderen dat bestanden niet beschadigd raken of verloren gaan.
7.6 Wenst de KLANT geen gebruik te maken van de diensten, dan zal de KLANT dit tenminste zes uren voor het afgesproken tijdstip waarop de diensten zouden worden uitgevoerd schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) aan Guidion berichten.
7.7 Eventuele klachten over de verleende diensten dient de KLANT zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen dertig dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, mede te delen aan Guidion, op straffe van verval van alle rechten van de KLANT. Klachten die niet tijdig ontvangen zijn, behoeft Guidion niet in behandeling te nemen. Het in behandeling nemen van een klacht implicieert geen afstand door Guidion van het recht zich (later) op overschrijding van de klachttermijn als bedoeld in dit artikel te beroepen. Een klacht dient schriftelijk (per e-mail of fax) of telefonisch aan Guidion gemeld te worden. Een klacht kan middels de bedrijfsgegevens (te vinden onder de Identiteit van de Ondernemer) van Guidion ingediend worden.
7.8 De KLANT zal tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoen.

Artikel 8 – Verplichtingen van Guidion

8.1 Guidion zal zich zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, inspannen de overeengekomen diensten te verrichten. Vanwege de aard van de te verlenen diensten kan Guidion niet garanderen dat deze steeds tot het gewenste resultaat zullen leiden. De overeenkomsten met Guidion leiden voor Guidion tot inspanningsverplichtingen. Guidion garandeert derhalve niet dat haar diensten steeds tot het gewenste resultaat zullen leiden.
8.2 Guidion zal bij de uitvoering van de diensten handelen zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou handelen.
8.3 Indien voor het succesvol verrichten van de diensten meer of andere werkzaamheden nodig zijn dan van tevoren aan de KLANT opgegeven, dan zal Guidion de KLANT hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Voor zover mogelijk zal Guidion daarbij tevens een raming maken van de verwachte meerkosten.

Artikel 9 – Uitvoering van de diensten

9.1 Tenzij de diensten op afstand worden verricht, zullen de diensten worden verricht op het adres van de KLANT.
9.2 Guidion streeft ernaar de opgegeven afspraaktijd stipt na te komen. De afspraaktijd geldt echter bij benadering. Mocht de afspraaktijd niet gehaald kunnen worden, dan zal Guidion dit communiceren met de KLANT en in onderling overleg een nieuwe afspraaktijd vaststellen. Wordt de nieuwe afspraaktijd met meer dan twee uren overschreden zonder dat de KLANT hiervan tenminste zes uren van tevoren in kennis is gesteld, dan heeft de KLANT het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat over en weer enige aanspraak op schadevergoeding bestaat. Voor de reeds verrichte diensten blijft de KLANT de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan Guidion.
9.3 Kan de expert de overeengekomen diensten niet verrichten als gevolg van een beletsel aan de zijde van de KLANT, dan is Guidion bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
9.4 Het in het vorige lid gestelde laat de betalingsverplichting van de KLANT onverlet, tenzij de KLANT gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voor het afzeggen van de dienst als bedoeld in artikel 7.6. Guidion zal de KLANT in geval zij gebruik maakt van de in artikel 9.3 bedoelde bevoegdheid tenminste het geldende tarief van één uur in rekening brengen en voor zover van toepassing de onkosten, waaronder mede begrepen de voorrij-, opslag- en leveringskosten alsmede de verliezen voortvloeiend uit de onmogelijkheid de diensten te verlenen.

Artikel 10 – Gegevens van de klant

10.1 Guidion zal de gegevens van de KLANT verwerken en bewaren in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Onder gegevens van de KLANT worden mede verstaan de gegevens met betrekking tot de activiteiten van de KLANT op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar de KLANT vandaan komt en de diensten die de KLANT heeft besteld. Guidion slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de KLANT te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de KLANT.
10.2 Guidion verwerkt de gegevens van de KLANT voor de volgende doeleinden:
A – het verlenen en ontwikkelen van diensten.
B – het gebruik voor direct-marketingdoeleinden door Guidion of derden aan wie zij deze gegevens met dat doel levert, tenzij de KLANT daarvoor geen toestemming (meer) heeft verleend aan Guidion.
C – het gebruikvoormarktonderzoek.
10.3 KLANT mag de gegevens die Guidion over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Op schriftelijk verzoek van de KLANT zal Guidion aan hem een overzicht verstrekken van de hem betreffende door Guidion opgeslagen en verwerkte gegevens. Guidion kan voor het verstrekken van deze gegevens de daarmee gemoeide kosten in rekening brengen aan de KLANT.
10.4 KLANT heeft het recht Guidion te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van KLANT te verwijderen of af te schermen. Guidion zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Guidion en het privacybelang van de KLANT en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, KLANT informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat KLANT van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.
10.5 De KLANT kan schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van diens gegevens voor direct-marketingdoeleinden door Guidion of de verstrekking van deze gegevens aan derden. Na ontvangst van het bezwaar zal Guidion dit gebruik staken.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

11.1 KLANT betaalt voor de diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. De KLANT ontvangt van Guidion een factuur voor de diensten. Betaling vindt plaatst op de op de factuur, in het formulier of elders op de website door Guidion aangegeven wijze, onverminderd het bepaald in artikel 11.5.
11.2 Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het formulier is bindend. Indien de in het formulier vermelde prijs hoger is dan elders op de website van Guidion op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst vermelde prijs, heeft de KLANT het recht de overeenkomst binnen twee dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden, mits de diensten nog niet zijn verricht, onverminderd, in het geval van een consument, diens overige dwingendrechtelijke rechten.
11.3 De KLANT dient het door hem verschuldigde te betalen op de wijze die Guidion aangeeft. Guidion zal steeds tenminste één manier van betalen ter beschikking stellen waarvoor door Guidion geen kosten in rekening worden gebracht. Indien de KLANT een andere, door Guidion, aangegeven wijze van betaling kiest is hij verplicht de kosten, die voor Guidion aan die manier van betalen verbonden zijn, te voldoen.
11.4 In geval van betaling tegen factuur dient de KLANT binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen, tenzij door Guidion een andere termijn is aangegeven. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen twee dagen na poststempel in de Benelux en binnen vijf dagen na poststempel in andere landen, tenzij middels schriftelijke bewijs het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.
11.5 Indien de KLANT niet tijdig – uiterlijk binnen veertien dagen na de factuurdatum – aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, heeft Guidion het recht om:
A – zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke handelsrente met opslag van twee procentpunt in rekening te brengen over het volledige verschuldigde door Guidion is ontvangen;
B – na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. KLANT zal alle kosten vergoeden die Guidion en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitenrechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van vijftien procent van de uitstaande som, met een minimum van € 100,-. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als de KLANT heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur dan wel partijen langs elektronische weg met elkaar hebben gecommuniceerd.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 In geval van overmacht aan haar zijde is Guidion niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.
12.2 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan iedere van de wil van Guidion onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van Guidion gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van de experts, alsmede iedere situatie waarop Guidion feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
12.3 Zodra zich een overmachtstoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal Guidion daarvan mededeling doen aan de KLANT. Indien de overmachtstoestand langer dan dertig dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachtstoestand langer dan dertig dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Hoewel Guidion zich inspant de diensten steeds naar behoren te verlenen kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Guidion of haar leidinggevende ondergeschikten, is Guidion niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.
13.2 Guidion is nimmer aansprakelijk voor enige schade van KLANT verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kosteloze advisering.
13.3 Guidion kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over diensten van Guidion.
13.4 Guidion is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van KLANT of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten.
13.5 Guidion is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de KLANT of derden als gevolg van verlies of defect geraken van data of software in welke vorm of mate dan ook. De KLANT draagt er zelf zorg voor dat, alvorens de diensten worden geleverd, een back-up wordt gemaakt van de op de op de apparatuur aanwezige data en software zodat deze te allen tijde voor de KLANT behouden blijven. Deze verplichting van de KLANT geldt ook indien het maken van back-ups deel uitmaakt van de overeenkomst.
13.6 Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Guidion jegens KLANT, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,- per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis telt).
13.7 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de KLANT niet binnen dertig dagen na het eventuele ontstaan daarvan melding heeft gemaakt bij Guidion. Het recht op schadevergoeding vervalt in elk geval indien niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door de KLANT onderliggende verklaringen en bewijsstukken aan Guidion overhandigd zijn.
13.8 De KLANT, niet zijnde een consument, vrijwaart Guidion voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten.

Artikel 14 – Duur en beëindiging

14.1 Indien de overeenkomst die wordt aangegaan een duurovereenkomst is, dan geldt deze voor een periode van onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk een bepaalde duur zijn overeengekomen. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur wordt de overeenkomst, behoudens een andersluidende afspraak van partijen, verlengd met een periode van telkens één jaar. Indien KLANT de dienst heeft afgenomen en heeft betaald met creditcard, geschiedt de betaling per automatische incasso per maand en wordt de dienst telkens verlengd met een periode van één maand. Na de eerste contractperiode van bepaalde duur kan een partij het contract opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien de KLANT op het moment van opzegging van het contract reeds meer diensten heeft afgenomen bij Guidion dan waar de KLANT recht op heeft op basis van de gedane betalingen van de KLANT aan Guidion, dan dient de KLANT het nog openstaande bedrag aan Guidion te voldoen alvorens het contract opgezegd kan worden.
14.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een partij, of indien een partij wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
14.3 In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde artikel 14.2 zijn alle vorderingen van de ontbindende partij op de andere partij onmiddellijk en geheel opeisbaar. De andere partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
14.4 Indien de KLANT zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van het bestelde product of dienst in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft Guidion het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn of indien dit in strijd zou zijn met dwingend wettelijke regels.
14.5 Indien de KLANT een consument is, heeft de KLANT het recht om gedurende veertien dagen na de totstandkoming van de overeenkomst deze zonder opgave van redenen te ontbinden, bijvoorbeeld door het terugzenden van het modelformulier (of op andere wijze). Indien Guidion de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd. Indien Guidion de bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 15 – Geschillen

15.1 Op alle met Guidion gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Indien onderling overleg niet tot een oplossing leidt, zullen de geschillen voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij Guidion ervoor kiest de zaak aan de anderszins volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.
15.3 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Guidion ter zake van het onderwerp van de overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
15.4 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Guidion wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Guidion het recht de overige inhoud van de overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u als consument de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: Guidion Nederland B.V.
James Wattstraat 77-79, 1097DL Amsterdam
Info@guidion.nl

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]*
– [Naam klant(en)]*
– [Adres klant(en)]*
– [Klantnummer(s)]*
– [Handtekening klant(en)]* (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.