Guidion privacybeleid

Welkom en goed dat je deze pagina bezoekt! Op deze pagina leggen wij uit wat wij (Guidion Nederland B.V.) met jouw persoonsgegevens doen als je gebruik maakt van onze websites guidion.com, werkenvoorguidion.nl, werkenbijguidion.nl en afsprk.nl (de Websites). Het beschrijft hoe we je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Je privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van je persoonsgegevens te beschermen en te waarborgen. We raden je aan om dit privacy- en cookiesbeleid aandachtig door te nemen en als je vragen hebt contact met ons op te nemen.

Onderaan deze pagina bij het Guidion cookiebeleid kunt u uw cookie instellingen wijzigen.

Welke gegevens worden verzameld?

We verzamelen je gegevens automatisch via cookies wanneer u de Websites bezoekt, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. Indien u meer wilt weten over cookies, waaronder over de wijze waarop we deze gebruiken en welke mogelijkheden u heeft, kijk dan in het overzicht onderaan bij het Guidion cookiebeleid. In de onderstaande tabel tref je een overzicht van de gegevens die wij via de Websites kunnen verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, hoe lang wij deze gegevens bewaren en op welke grondslag wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Websites

Contactformulier Doel: Afhandelen van vragen over installaties, werken bij of samenwerken met Guidion
Gegevens: Voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
Bewaartermijn: Tot vier weken nadat jouw vraag is afgehandeld.
Wettelijke grondslag: Persoonsgegevens die wij via het contactformulier verzamelen, verwerken wij op basis van de grondslag dat deze verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde (bedrijfs)belangen.

werkenbijguidion.nl/direct-solliciteren
Doel: Verwerken van Sollicitaties
Gegevens: Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, jouw cv en motivatie.
Bewaartermijn: Tot vier weken nadat jouw sollicitatieprocedure is geëindigd. Indien je toestemming hebt verleend om jouw gegevens langer te bewaren, worden jouw gegevens één jaar bewaard.
Wettelijke grondslag: Persoonsgegevens die wij verzamelen voor het verwerken van sollicitaties, verwerken wij op basis van jouw toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.

werkenvoorguidion.nl/opdrachten
Doel: Als expert inschrijven voor opdrachten van Guidion
Gegevens: Voornaam, achternaam, initialen, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
Bewaartermijn: In het geval van een inschrijving word je onderdeel van ons expertnetwerk. Jouw gegevens blijven bewaard tot het moment waarop je aan ons aangeeft niet langer een expert voor Guidion te zijn.
Wettelijke grondslag: Persoonsgegevens die wij verzamelen voor het inschrijven als expert voor opdrachten van Guidion, verwerken wij op basis van jouw toestemming. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We zullen jouw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij jij hier zelf toestemming voor hebt verleent of als wij hier goede en gemotiveerde redenen voor hebben. Daarnaast zijn we soms verplicht jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het kader van juridische procedures, een gerechtelijk bevel of ander dwangbevelen.
Om de diensten aan je te kunnen leveren kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan externe dienstverleners die wij inschakelen en die op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid jouw persoonsgegevens verwerken. In dergelijke gevallen blijven jouw persoonsgegevens onder de zeggenschap van Guidion. In overeenstemming met onze wettelijke verplichting, sluiten wij met deze externe dienstverleners een verwerkersovereenkomst.
Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving hebben wij adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. Ook slaan wij jouw persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk.

Wat zijn je privacyrechten?

Jij hebt de volgende rechten, die jij op elk moment kan uitoefenen:

 • je kunt ons verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens;
 • je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist of onvolledig zijn, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking;
 • je kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking door ons vanwege redenen die met jouw specifieke situatie verband houden. Dit recht heb je alleen indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op de grondslag 'gerechtvaardigd belang' (zie hierboven onder 1). Wij zullen aan dit verzoek gevolg geven, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het voortzetten van de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • je kunt ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, indien:
  • jij de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • wij jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, maar jij niet wilt dat wij jouw gegevens verwijderen;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden, maar jij de gegevens nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
  • jij bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking door ons, in afwachting van onze reactie op dit bezwaar tegen de verwerking.
  • Indien wij gehoor hebben gegeven aan jouw verzoek tot beperking, zullen wij jou tijdig informeren voordat wij de beperking opheffen.
 • je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking;
  • jij jouw toestemming intrekt (voor zover wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken);
  • jij bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn waarom wij de gegevens niet hoeven te verwijderen;
  • wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt; of
  • wij jouw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke plicht.
 • je kunt ons verzoeken om (een kopie van) de persoonsgegevens te verstrekken die wij van jou verwerken of ons vragen deze gegevens aan een derde over te dragen. Je hebt dit recht alleen voor zover wij jouw gegevens op basis van toestemming verwerken.

Een gemotiveerd verzoek kan je – onder vermelding van jouw volledige naam – bij ons indienen per e-mail: privacy@guidion.net of per post: Guidion Nederland B.V., James Wattstraat 77-79, 1097 DL Amsterdam, Nederland. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van een verzoek, maar behouden ons het recht voor deze termijn met twee maanden te verlengen.

Vragen?

Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens of een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kan je altijd contact opnemen per e-mail privacy@guidion.net.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij kunnen dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen, de meest recente versie kan je terugvinden op deze pagina. Laatste update: 17 08 2018.

Guidion cookiebeleid